Dünyanýn En Hýzlý Profesyonel Çevrimiçi Çeviri Hizmeti!

Oldukça iddialý biliyoruz, ama gerçek. Baþka hiçbir çevrimiçi çeviri hizmeti böylesine kaliteli çevirileri bu kadar rekabetçi bir fiyatta ve bu kadar hýzlý teslimat süresinde sunamaz.

Internet, küresel ticaretin önündeki engelleri kaldýrdý ve gerçek zamanlý hizmetlerin sunulduðu bir çaða adým attýk. Ancak hala tek bir engel duruyor... dil.

Yaklaþýmýmýz çok basit, çevirmenler genelde önde gelen þirketlerin broþürlerini, kullaným kýlavuzlarýný, web sitelerini, vb. çevirmektedirler ve verimliliklerini sürdürebilmek için de sýk sýk bu gibi projelerinin arasýndaki zamaný doldurma ihtiyacý duyarlar. Live Translation'a giriþ yaptýklarýnda da tamamlanmasý bir saat veya daha kýsa sürebilecek daha küçük çaplý projeler için hazýr hale gelirler. Esasen projelerimizin birçoðu birkaç dakikada tamamlanmaktadýr.

Peki, Internet'ten ücretsiz edinebileceðiniz bir çeviri için neden ücret ödeyesiniz ki?

Gerçekten, ücretsiz bilgisayar çevirisi sunmakta olan birçok web sitesi bulunmaktadýr ancak bunlar birçok amacý yerine getirmekteyetersiz kalmaktadýr. Makine çevirisi yapan þirketlerin birçoðu, bir insan çevirmenin sunduðu kaliteye ve doðruluða yaklaþabilecek bir çeviri üretme hedefinden çoktan vazgeçmiþler ve bunun yerine makine çevirisinin iyi olduðu alana, yani yabancý dildeki belgelerin ana fikrini anlamaya odaklanmýþlardýr.

Tabii ki kesinlikle makine çevirisinin kullanýlacaðý bir alan da vardýr. Esasen, BM gibi büyük çaplý kuruluþlar, yüksek miktarlardaki hukuki metinlerin çevirisinde makine çevirisi kullanmakta ve ardýndan makine çevirisini daha anlaþýlýr bir hale getirebilmek için de insan editörlerde oluþan, sadece bu iþe ayrýlmýþ ekiplerden faydalanmaktadýrlar. Makine çevirisi þirketleri de çalýþmalarýný bu sektöre yoðunlaþtýrmaktadýrlar, çünkü klasik çeviri çok yavaþ ve çok pahalý olmaktadýr. Ancak bu hizmetlerini de halka herhangi bir geliþme içermeyen ücretsiz bir hizmet þeklinde sunduklarýndan bu durum da bazen eðlenceli ama çoðunlukla da talihsiz sonuçlara yol açmaktadýr.

Hemen bir çeviriye mi ihtiyacýnýz var? Live Translation'ý deneyin. $9,99'dan baþlayan fiyatlar iþinize çok yarayacak!

Got my professional translation back in minutes

Jenny - Napier

You guys were great! Fast and so easy to work with. Very professional and accurate.

Allison –
California

I would just like to say that I thoroughly enjoy your service. The speed and accuracy is spot on. For anyone looking for a reliable real translation by real people then don't hesitate to use Live Translation.

Jasmine –
Auckland

Fantastic service. The translations were great quality and completed speedily without any complications.

C. Horsnell-
Public Relations -
Planet Earth Wholesale,
Wakefield

Live Translation offered the service I was looking for – help with translations for our website. The site was easy to use and the price was affordable. Most importantly for me, the service was very fast which was really helpful as I was under pressure to meet a deadline. I’d definitely recommend it.

Michael –
Top Form Brassiere Co Ltd,
Thailand

I decided to use LiveTranslation having compared other online translation sites and found their price to be the most competitive. The site was easy to use and the speed of service was good too – I’d recommend Live Translation.

Kevin -
Shropshire

I’d definitely recommend Live Translation. I needed translation of some legal documents and was really impressed with the quality of the translation that I received.

Toney –
Montserrat

I have always been delighted with the results that I have received from Live Translation. I have kept coming back because in my experience the accuracy has exceeded that of others and the price has always been more than reasonable. Highly recommended.

Peter –
GlasgowTwitter Feed

LiveTranslation

Have you realised that there're some Japanese words commonly used in English? Not only popular culture ones, like m… https://t.co/b6Vz0umeiZ

20/May/2019


Live Translation Stats

  • Avg. Turnaround: 250 words/hour
  • Translator pool: 2135
  • Avg. Request: 249 words

By continuing to use this site, you agree to the use of cookies. For more information, read our Privacy Policy

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close